Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร  
[ 23-08-2561 ]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-07-2561 ]ดำเนินโครงการสัมมนาการจัดการความรู้
[ 20-07-2561 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
[ 10-07-2561 ]ดำเนินการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2561
[ 05-07-2561 ]กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสุข” ของบุคคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-06-2561 ]ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
[ 22-06-2561 ]การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล
[ 12-06-2561 ]โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Workshop on Research Manuscripts for International Publication รุ่นที่ 1
[ 06-06-2561 ]การแนะนำทุน Introduction of JSPS Activity in Asia and sharing information about research opportunity
[ 05-06-2561 ]อบรมเทคนิคการออกแบบการเรียนนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
[ 22-05-2561 ]การสัมมนาวิชาการ ทิศทางงานวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน กับ การเป็น University 4.0
[ 22-04-2561 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
[ 22-04-2561 ]โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน (อบรมบุคลิกภาพ)
[ 29-03-2561 ]โครงการการจัดการความรู้ในการสร้างรูปแบบ EdPEx
[ 23-03-2561 ]มอบแจกันดอกไม้ วันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา 11 ปีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
หน้า 4 / 6 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140