Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-11-2563 ]ฝึอบรม “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง” รุ่นที่ 1
[ 23-11-2563 ]ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 13-11-2563 ]พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และขยายผลสถานีพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร
[ 12-11-2563 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี
[ 06-11-2563 ]ต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนเกษตรอภิรมย์
[ 05-11-2563 ]รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในขอบข่าย ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์
[ 04-11-2563 ]ปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำรายการร่วมกันกับสถานีวิทยุ ม.ก.
[ 04-11-2563 ]ประชุมหารือเกี่ยวกับ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
[ 04-11-2563 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และพิธีมอบเหรียญเรียนดี
[ 02-11-2563 ]ต้อนรับรองอธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
[ 28-10-2563 ]แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต ในโอกาสครบวาระหัวหน้าภาควิชาพืชสวน
[ 27-10-2563 ]บุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัย มก. 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563
[ 27-10-2563 ]มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน 4 แห่งในพื้นที่ตำบลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ 22-10-2563 ]ประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการทำงานบูรณาการคณะฯ และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
[ 21-10-2563 ]ร่วมทำความสะอาดลานจอดรถ และถนน บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
 
หน้า 4 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140