Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-05-2562 ]โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-05-2562 ]คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะ
[ 17-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม การจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล รุ่นที่ 5
[ 17-05-2562 ]โครงการอบรมบุคลากรเพื่อการผลิตบทเรียนออนไลน์
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 11
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Sugarcane Farm (ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ) รุ่นที่ 1
[ 12-05-2562 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3
[ 10-05-2562 ]คณะที่ปรึกษาประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าศึกษาดูงาน
[ 09-05-2562 ]บุคลากรเข้ารับรับรางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
[ 08-05-2562 ]กิจกรรม "แมลงดีมีประโยชน์"
[ 08-05-2562 ]ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพร
[ 08-05-2562 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 03-05-2562 ]โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 (กว.)
[ 03-05-2562 ]ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
[ 26-04-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 2
 
หน้า 20 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140