Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 27-05-2563 ]แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ในโอกาสครบวาระหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 18-03-2563 ]วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 26-02-2563 ]แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบ 15 ปี
[ 12-02-2563 ]แสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 18 ปี
[ 02-02-2563 ]วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 77
[ 15-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 15-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 09-01-2563 ]มอบและรับมอบของขวัญ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63
[ 08-01-2563 ]มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 08-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้า คณะวิศวฯ และ ศึกษาศาสตร์ฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63
[ 07-01-2563 ]โครงการ ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-12-2562 ]รับมอบ พร้อมทั้งมอบกระเช้าปีใหม่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
[ 25-12-2562 ]ร่วมงานขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 05-12-2562 ]ร่วมพิธีเก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2561
[ 02-12-2562 ]ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) ภาควิชากีฏวิทยา มก.
 
หน้า 2 / 9 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140