Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง  
[ 28-12-2561 ]บุคลากรคณะได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
[ 11-12-2561 ]รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล KU-KM Best Practice Awards
[ 14-09-2561 ]ผลงานจากคณะเกษตร กำแพงแสน คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดไอเดีย ด้าน UAV Application 2018
[ 29-06-2561 ]บุคลากรรับรางวัลงานวิจัยประเภท ชมเชย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ
[ 09-06-2561 ]บุคลากรคณะฯ ชนะการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37-มอดินแดงเกมส์
[ 01-06-2561 ]นักวิจัยคณะ รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
[ 23-03-2561 ]พริกดับเบิลแฮพลอยด์ทั้ง 11 สายพันธุ์
[ 30-01-2561 ]อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ม.ขอนแก่น
[ 04-10-2560 ]บุคลากรรับรางวัลผลงานวิจัยจากงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
[ 30-09-2560 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
[ 19-09-2560 ]อาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับใบประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ มก.กพส.
[ 11-09-2560 ]นิสิตได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017
[ 11-10-2559 ]ผลงานของอาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค
[ 05-08-2559 ]รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ตำราคุณภาพฯ”
 
หน้า 2 / 2 [ ก่อนหน้า ] [ 1 2 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140