Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 29-08-2562 ]อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KUOJS และการบันทึกข้อมูลประเภทวารสารฯ
[ 27-08-2562 ]รับการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO ขั้นตอนที่ 1
[ 26-08-2562 ]บรรยายเรื่อง กระทรวงใหม่กับแนวโน้มอถดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลฯ
[ 25-08-2562 ]ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 21-08-2562 ]นิสิต Okayama University จากโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-OU เข้าศึกษาดูงาน
[ 19-08-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตร์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
[ 16-08-2562 ]ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านไหมอีรี่
[ 15-08-2562 ]นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรม สาธิตเกษตร-มิยาซากิ คิตะ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 14-08-2562 ]มธ.สว.รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-08-2562 ]นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 09-08-2562 ]โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2562
[ 09-08-2562 ]บรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
[ 05-08-2562 ]โครงการรับขวัญ AGGIE 79
[ 05-08-2562 ]การวิพากย์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสินค้าเกษตรและอาหาร
[ 04-08-2562 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562
 
หน้า 16 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140