Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-10-2562 ]บุคลากรเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
[ 21-10-2562 ]บรรยายเรื่อง บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
[ 16-10-2562 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
[ 15-10-2562 ]พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการวิจัยด้านมะพร้าวกับจีน
[ 15-10-2562 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากการแข่งขัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 11-10-2562 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
[ 05-10-2562 ]ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562
[ 30-09-2562 ]รับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 2 รางวัล
[ 29-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 28-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-09-2562 ]ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
[ 27-09-2562 ]บริษัท เจียไต๋ จํากัด มอบเมล็ดพืชแก่สโมสรนิสิตคณะฯ
[ 25-09-2562 ]โครงการรวมพลังใจ สานรักและผูกพันคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 20-09-2562 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีสีทอง 62 มก.
[ 19-09-2562 ]นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562
 
หน้า 14 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140