Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 19-02-2560 ]โครงการอบรม “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” (GMP/HACCP)
[ 17-02-2560 ]คณะผู้บริหารในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูงาน โคเนื้อ
[ 16-02-2560 ]ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศึกษาดูงาน ฟาร์มวารานัส ภาควิชาสัตวบาล
[ 11-12-2559 ]ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
[ 10-12-2559 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 26 ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน 59
[ 09-12-2559 ]การแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
[ 09-12-2559 ]ร่วมส่งผลงาน-การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
[ 06-12-2559 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "จดหมายเหตุวันดินโลก"
[ 06-12-2559 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 42 ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
[ 06-12-2559 ]เสวนาโคนม เรื่อง “น้ำนมโคพรีเมี่ยมเกรดมาตรฐานใหม่...ทำได้อย่างไร”
[ 06-12-2559 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2559 (ThaiTAM 2016)
[ 05-12-2559 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสนครั้งที่ 8
[ 04-12-2559 ]เสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย"
[ 03-12-2559 ]ประกวดการทำอาหารจากไก่ตะเภาทอง ในงานเกษตรกำแพงแสน
[ 02-12-2559 ]การประกวดจัดสวนถาดในภาชนะ ในหัวข้อ “เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙” ในงานเกษตร กพส.
 
หน้า 13 / 17 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140