Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 31-08-2554 ]การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง ผลกระทบภาคเกษตรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
[ 25-08-2554 ]การวิพากษ์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2554 ]ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
[ 23-08-2554 ]โครงการขอบคุณผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 21-08-2554 ]โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ
[ 19-08-2554 ]คณะผู้บริหารฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร
[ 16-08-2554 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-08-2554 ]พิธีมอบทุนการศึกษาของ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2554
[ 11-08-2554 ]ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน กว่า 1000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่
[ 11-08-2554 ]รายการ “ฟาร์มทอล์ค เกษตรโต๊ะกลม” สัมภาษณ์ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม และรศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ
[ 10-08-2554 ]รายการสารคดี “กระจกหกด้าน” ได้มาสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ เพื่อถ่ายทำสารคดี ตอน “พืชลอยฟ้า”
[ 10-08-2554 ]เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 คุณเพิ่ม สุรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพง
[ 09-08-2554 ]คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก National Chung Shing University ประเทศ Taiwan
[ 01-08-2554 ]คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณวีระชัย เตชะสัตยา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิต
[ 29-07-2554 ]คณบดีคณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Guo Yulu. Deputy Director และ Vice Dean
 
หน้า 100 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140