Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 6 อัตรา
รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา อัตราเลขที่ พ.1835 (รับสมัครถึงวันที่ 24 ธ.ค.2557)
เปิดรับสมัครนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับทุนโครงการ AIMS
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 21 พ.ย.2557
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ (สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร) คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 6 อัตรา (เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา)
การประชุมวิชาการจุลทรรศน์อาเซียน ครั้งที่ 8 ร่วมกับ การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
รายชื่อนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
สมัครสมาชิกวารสารเกษตรอภิรมย์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (ไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 5 ม.ค.2558
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406