Thai  |   Eng  
 
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 1 (29-30 กรกฎาคม 2559)
เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 14 (10 กรกฎาคม 2559)
งานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมส่งเรื่องจริง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร จัดทำวีดีทัศน์ ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ วิถีการดำเนินชีวิตนิสิต มก.กพส.”
เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ
การแจ้งความจำนงค์ร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และแก้ไข I และ N ของภาคต้น ปีการศึกษา 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (อัตราเลขที่ 1874) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รับสมัครถึง 27พ.ค.2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.5 สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2559
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
โครงการอบรม เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนเชิงการค้า 28-29 พค 2559
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คณะสิ่งแวดล้อม มก.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" รุ่นที่ 67 ระุหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความามารถทั่วไป และความคู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เปิดบริการรับวิเคราะห์วัตถุดิบ และอาหารสัตว์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน โทหรือเอกสาขาการจัดการการตลาด รับถึงวันที่ 19 พ.ค.2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนมิตรผล)
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 16 ส.ค.2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
ประชาสัมพันธ์ถึง...สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ที่ประสงค์จะเพิ่มเงินสะสม
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมด้านน้ำนมและการแปรูรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 4 หลักสูตร
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th