Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
ขอเชิญชวน...ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการคัดเลือกเข้า “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”
JOB FAIR
ขอเชิญสมัคร.. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 15
อบรมฟรี ข้อกำหนด ISO/IEC17025:2005
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
อบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน
ประกาศ!! ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรับทุนพัฒนานิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มารับสมุดทำงานได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมส่งสำเนาเลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรเท่านั้น ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557
18 มีนาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา พ.1835 จำนวน 1 อัตรา
(( ขอเชิญ... )) นิสิตทุกท่าน สมัครเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชน กรมศุลกากร ประจำปี 2558 (Customs Youth Camp)”
(( ขอเชิญ...)) สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10”
โครงการฝึกอบรม ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์ วันที่ 1 มีนาคม 2558
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่ม ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วม “งานกีฬาสามัคคี” ระหว่าง คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (ขยายถึงวันที่20 พ.ค.2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน ๒ อัตรา (แจ้งกำหนดการสอบ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โครงการ "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 22
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ขยายถึง 20เม.ย.2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 27 ก.พ.2558
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนรุ่นที่ 59
นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์ Online “LDD’S IM-Farm”
อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศเกาหลี
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (พ.1835)
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน(เงินรายได้) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
จำหน่ายซีดีเพลงและดีวีดีคาราโอเกะเพลงคณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
จำหน่ายหนังสือ "คุณภาพดินเพื่อการเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน ๒ อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการเลขที่ 212 สายงานอนุรักษ์และการจัดการดิน จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ 23
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 5 ม.ค.2558
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406