Thai  |   Eng  
 
โครงการฝึกอบรม การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
เรียนคณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน (สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ) ลงสมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในระบบ เตรียมพร้อมกำหนดรหัสผ่านใหม่ในวันที่ 21 มิ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน KU-Okayama University 2016
เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยโดดเด่นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Model UN Conference 2016
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 76
ประกาศ... นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2559 สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ งานกิจการนิสิต
ขอเชิญบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนโครงการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปี
((( เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ))) “การขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 43”
((( เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ))) อบรม เรื่อง การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินการของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีฟาร์มผักอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
Certificate in Feed Mill Management : 11-15 July 2016 *Register Now*
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 1 (29-30 กรกฎาคม 2559)
เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 14 (10 กรกฎาคม 2559)
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร จัดทำวีดีทัศน์ ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ วิถีการดำเนินชีวิตนิสิต มก.กพส.”
เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รับสมัครถึง 27พ.ค.2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.5 สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2559
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" รุ่นที่ 67 ระุหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เปิดบริการรับวิเคราะห์วัตถุดิบ และอาหารสัตว์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน โทหรือเอกสาขาการจัดการการตลาด รับถึงวันที่ 19 พ.ค.2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนมิตรผล)
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 16 ส.ค.2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
ประชาสัมพันธ์ถึง...สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ที่ประสงค์จะเพิ่มเงินสะสม
ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมด้านน้ำนมและการแปรูรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 4 หลักสูตร
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th