Thai  |   Eng  
 
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
เชิญสมัครเข้าร่วม... การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช”
ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ 2017 AAACU Study Tour Program
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 2
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบตัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ 392 สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน้งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (สัมภาษณ์)
รับสมัคร ฟรี!!!..."อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC"
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.140 สังกดัศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
Call for Application : KU-TUA Student Exchange Program 2017
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development”
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ 2538 สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (สัมภาษณ์)
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
คลินิกสุขภาพพืช รับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบอรม "การจัดการสัตรูพืชอย่างมืออาชีพ"
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (การผลิตสุกร) รับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.140 สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 – 45"
โครงการฝึกอบรม “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักไฮโดรโพนิกส์” รุ่นที่ 1 และ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 1754 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (สัมภาษณ์)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน(อัตราเลขที่ 2538) รับสมัครถึงวันที่ 17ก.พ.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (แก้ไขกำหนดวันสอบสัมภาษณ์)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 3"
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2"
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ทุนรัฐบาลจีน) ณ Northwest A&F University (NWAFU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาการผลิตสัตว์
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th