Thai  |   Eng  
 
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ30ธ.ค.2559
งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 26 (10-11 ธ.ค. 59)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 2123
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคต้น 2559 และการแก้ไข I และ N ภาคปลาย 2558 และภาคฤดูร้อน 2559
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา "Thailand 4.0 โอกาสและความท้าทายภาคเกษตร"
การลงทะเบียนนิสิตที่เป็นบุตรชาวนา
จำหน่ายหนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช: ปฏิบัติการด้วย R
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม" รุ่นที่ 1
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม ภาควิชาโรคพืช ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ จากงาน Thailand Research Expo 2016
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาการผลิตสัตว์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
นิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากแมลง”
งานแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2559 (ThaiTAM)
เชิญเที่ยวชมอุทยานแมลงฯ และพิพิธภัณฑ์แมลง
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th