Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
รายละเอียดโครงการ "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 28
ประกาศรับสมัครนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 และ 4"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา ปิดรับ 31 ส.ค.2558
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (นายธวัชชัย อินทร์บุญช่วย)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ (นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชสวน (นายสุขะวัฒน์ ถาวรเจริญ)
อบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ตารางเรียน นิสิตภาควิชาพืชสวน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
((( ขอเชิญสมัครเข้าร่วม )))... โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้”
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาการผลิตสัตว์ เน้นเคี้ยวเอื้อง)
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที 27 เต็มจำนวนแล้ว
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าคณะ
โครงการฝึกอบรม "การปลูกพืชในโรงเรือนโดยไม่ใช้ดิน" ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2558
ขอเรียนเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมประกวด "สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร"
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 392 สาขาการผลิตสุกร (ปิดรับ 31 ก.ค.2558)
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU75
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ปิดรับ17ก.ค.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา ปิดรับ 29 ก.ค.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (เน้นสำรวจและจำแนกดิน) ทดแทนอัตราเลขที่ 1874
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (รับสมัครวุฒิปริญญาโท ปิดรับ 17 ก.ค.2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ14ส.ค.2558 อัตราเลขที่ 2263
เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ รุ่น 1-2
เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมโค รุ่น 1-2
ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ วิทยาเขตกำแพงแสน KU 75
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 296) ปิดรับ 29 ก.ค.2558
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (ทดแทนอัตราเลขที่ 1757)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (ทดแทนข้าราชการอัตราเลขที่ 344)
ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (ทดแทนข้าราชการเกษียณอายุฯ อัตราเลขที่ ๑๘๘๑)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมิตรผล)
ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรีนักวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น
จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับน้ำนมแพะ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558
นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์ Online “LDD’S IM-Farm”
อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศเกาหลี
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก.
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
จำหน่ายหนังสือ "คุณภาพดินเพื่อการเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406