Thai  |   Eng  
 
ด่วนที่สุด...ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อบรมหลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 – 3 กันยายน 2560
หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู วันที่ 17 กันยายน 2560 (1200 บาท/ท่าน)
อบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 (5 พ.ย. 2560)
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 46 – 47
การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 5 (18-19 พ.ย.2560)
ขอเชิญร่วม “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ขาดแคลน” ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โอกาส และความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน รับถึงวันที่21ส.ค.2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๘๕ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ พ.116 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอก และผลการย้ายหลักสูตร นิสิตรหัส 59
เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 20 รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น!!!!
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU77
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเชิญร่วมงาน และร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ภายใต้หัวหข้อ “Agricultural Engineering for the Digital Age”
เลื่อนโครงการอบรม การปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560 เป็น 18-20 สิงหาคม 2560
กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
ประกาศถึง บริษัท / ห้าง / ร้าน เรื่อง แจ้งการรับเช็คเงินรายได้
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 19-20
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th