Thai  |   Eng  
 
ขอเชิญทุกท่าน...ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการคัดเลือกเข้า “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”
ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญทุกท่าน...ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
การบรรยาย เรื่อง The Writing Project: How to write better English ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน(อัตราเลขที่ 2538) รับสมัครถึงวันที่ 17ก.พ.2560
คลิป.. การออกแบบจัดสวน "บ้านอิ่มใจ-สวนอิ่มสุข" อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560
รับสมัครเข้าร่วม..ฝึกอบรม การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (แก้ไขกำหนดวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (สัมภาษณ์)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ก "ทำอย่างไรให้ชีวิตดี๊ดี"
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 7"
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 – 45"
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 3"
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2"
โครงการฝึกอบรม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 1/2560วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คณะเกษตร กำแพงแสน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สมัครทำทุนพัฒนานิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ส่งสมุดทำงาน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค.2560
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ทุนรัฐบาลจีน) ณ Northwest A&F University (NWAFU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ30ธ.ค.2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 2123
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 2028) ขยายถึงวันที่ 30 ธ.ค.2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาการผลิตสัตว์
เชิญเที่ยวชมอุทยานแมลงฯ และพิพิธภัณฑ์แมลง
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th