Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา (แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ รับถึงวันที่ 30พ.ย.2558
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล (อัตราเลขที่ 2123) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นวันที่ 28 ส.ค.2558
รับสมัครนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ Model Un Conference 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ทดแทนอัตราเลขที่ 392
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (สัมภาษณ์)
แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 หลักสูตร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน คุณวุฒิโท-เอก สาขาการอนุรักษ์และการจัดการดิน ปิดรับ 3 ธันวาคม 2558
ISSAAS 2015 : Agricultural Sciences for Sustainable Development
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
โครงการอบรมเรื่อง "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผล" ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้สมัคร โครงการ "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่น 4"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา ปิดรับ 31 ส.ค.2558
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชสวน (นายสุขะวัฒน์ ถาวรเจริญ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ตารางเรียน นิสิตภาควิชาพืชสวน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้สมัครอบรม "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที 27
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU75
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (เน้นสำรวจและจำแนกดิน) ทดแทนอัตราเลขที่ 1874
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ14ส.ค.2558 อัตราเลขที่ 2263
เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ รุ่น 1-2
เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมโค รุ่น 1-2
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (ทดแทนอัตราเลขที่ 1757)
ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรีนักวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น
จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับน้ำนมแพะ
นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์ Online “LDD’S IM-Farm”
อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศเกาหลี
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก.
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
จำหน่ายหนังสือ "คุณภาพดินเพื่อการเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406