Thai  |   Eng  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน AIMS ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559-2560 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปี 2559-2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม...การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1
การประชุม The 3rd Plant Genomics Congress Asia
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ International Student Forum ครั้งที่ 12
ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา (ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ)
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 33 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน ๑ อัตรา สอบวันที่ 12 ก.พ.2559
ประชาสัมพันธ์...เรื่องทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 2 ทุน
โครงการฝึกอบรม "การผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 4
โครงการฝึกอบรม ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์
รับสมัครผู้สนใจ จำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น !!!!! เข้าอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 3
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย Darmasiswa Scholarship Program (Non Program) ปี 2559-2560
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
ประกาศ.. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซาะกราว ปี 2559
ประชาสัมพันธ์ถึง...สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ที่ประสงค์จะเพิ่มเงินสะสม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (สอบวันที่ 12 ก.พ.2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (สายงานสำรวจและจำแนกดิน) ขยายเวลาถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (การอนุรักษ์และการจัดการดิน) ขยายเวลาถึง 8 เมษายน 2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับวันที่ 31 มีนาคม 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาการผลิตสัตว์ (สุกร) รับสมัครถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ทดแทนอัตราเลขที่ 2123 รับถึงวันที่ 17 มี.ค.2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน ๑ อัตรา
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม...โครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์สำหรับมะกรูด มะนาว รุ่นที่ 1
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา และแนวทางปฏิบัติของระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคปลายปีการศึกษา 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (วุฒิป.โท-เอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ม.ค.2559)
ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมด้านน้ำนมและการแปรูรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 4 หลักสูตร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปริญญาเอก สาขาพัฒนาชุมชน รับสมัครถึงวันที่ 15 ม.ค.2559

จับจองได้แล้ววันนี้..หนังสือสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด (Plant Stress Physiology)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจาก Fukui Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ระดับปริญญาเอก ปิดรับวันที่30 ธ.ค.2558
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th