Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
การฝึกอบรม เรื่อง "การผลิตมะละกอคุณภาพ" รุ่นที่ 11 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
โครงการฝึกอบรม ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (ทดแทนอัตราเลขที่ 1757)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (ทดแทนข้าราชการอัตราเลขที่ 344)
ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (ทดแทนข้าราชการเกษียณอายุฯ อัตราเลขที่ ๑๘๘๑)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ30 มิถุนายน 2558
การส่งคะแนนในระบบออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
สัมมนา MEAT & POULTRY Edition
เปิดรับสมัครเข้าร่วม...“โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย” 2 รุ่น
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนว ๒ อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
อบรมการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
อบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล
ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู และการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558
เปิดรับสมัครนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยลาัย ตำแหน่งนักวิจัยสังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา
โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมิตรผล)
ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 212) ปิดรับ22พ.ค.2558
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 344) สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปิดรับวันที่ 15 พ.ค.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 1881 (การผลิตสัตว์-โคนม) ปิดรับ 15 พ.ค.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน) คณะเกษตร กำแพงแสน
จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับน้ำนมแพะ
(( ขอเชิญ...)) สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10”
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (ขยายถึงวันที่20 พ.ค.2558)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนรุ่นที่ 59
นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์ Online “LDD’S IM-Farm”
อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศเกาหลี
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก.
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
จำหน่ายหนังสือ "คุณภาพดินเพื่อการเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการเลขที่ 212 สายงานอนุรักษ์และการจัดการดิน จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ 23
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406