Thai  |   Eng  
 
เชิญร่วมงานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 7
เชิญเข้าร่วมฟังเสวนา... “หมามุ่ย.. ฮอต ฮิต ติดเทรนด์ สมุนไพรที่กำลังมาแรง” >>สำรองที่นั่ง ฟรี<<
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน (นางสาวสุรัตน์ พันยุโดด)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล (นายณัฐธกรณ์ บุญอยู่)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน (นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล (นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (นางสาวกตัญญุฑิตา ดำช่วย)
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 31
(( ประชาสัมพันธ์ )) ... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปิดรับ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการผลิตสัตว์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมด้านน้ำนมและการแปรูรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 4 หลักสูตร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน สายงานอนุรักษ์และการจัดการดิน (ปิดรับ 3ธ.ค.2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปริญญาเอก สาขาพัฒนาชุมชน รับสมัครถึงวันที่ 15 ม.ค.2559

จับจองได้แล้ววันนี้..หนังสือสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด (Plant Stress Physiology)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจาก Fukui Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราที่ 392
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราที่ 1638

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างปละแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก ทางด้านโรคพืช ถึงวันที่ 30 พ.ย.2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ระดับปริญญาเอก ปิดรับวันที่30 ธ.ค.2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (สาธิตการสอน)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 2123 ปิดรับ 30 พ.ย.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 1874
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th