Thai  |   Eng  
 
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเปิดหอพักนิสิต 1-31 ภาคปลายปี 2559 - เปิดหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2560 และการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักช่วงปิดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 46
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ให้นิสิตที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรทุนเรียนดี และ ดีเด่น จากกองทุนเจียไต๋ฯ ไปรับที่งานการเงิน คณะฯ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ประชาสัมพันธ์โครงการ UGSAS-GU ณ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ บุคลากร (ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น)
ชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติ การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 – 44"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา อัตราเลขที่ 344 รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2560
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 71”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ”
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2560
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร ปี พ.ศ. 2560
ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 17" (10 มิถุนายน 2560)
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์ รุ่นที่ 3"(11 มิถุนายน 2560)
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
เชิญสมัครเข้าร่วม... การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช”
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th