Thai  |   Eng  
 
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
เชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ... งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดเครื่องวัดสี
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
แจ้งบัณฑิ...เรื่อง การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากแมลง”
ขอเชิญร่วมงาน "ประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 8"
ภาควิชาพืชสวน รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
ขยายเวลารับสมัครผลงาน โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559
โครงการทัวร์สวนไม้ผล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (1757) จำนวน 1 อัตรา
งานแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2559 (ThaiTAM)
JOB FAIR 2559
นิสิต ได้รับรางวัล Best Presentation Award
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ผลสัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
เชิญเที่ยวชมอุทยานแมลงฯ และพิพิธภัณฑ์แมลง
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 44” วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
"ผีเสื้อรัตติสิริน" ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผลการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th