Thai  |   Eng  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ... เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ... เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
คลินิกสุขภาพพืช รับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบอรม "การจัดการสัตรูพืชอย่างมืออาชีพ"
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (การผลิตสุกร) รับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
เชิญร่วมงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.140 สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560
เชิญร่วมงานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดรับสมัครลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 7" (12 มีนาคม 2560)
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 – 45"
โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน The 13th International Student Forum
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 16" (11 มีนาคม 2560)
โครงการฝึกอบรม “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักไฮโดรโพนิกส์” รุ่นที่ 1 และ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 1754 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN International Mobility for Student(AIMS) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (สัมภาษณ์)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการคัดเลือกเข้า “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน(อัตราเลขที่ 2538) รับสมัครถึงวันที่ 17ก.พ.2560
คลิป.. การออกแบบจัดสวน "บ้านอิ่มใจ-สวนอิ่มสุข" อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (แก้ไขกำหนดวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (สัมภาษณ์)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 3"
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2"
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คณะเกษตร กำแพงแสน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 ม.ค.2560
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ทุนรัฐบาลจีน) ณ Northwest A&F University (NWAFU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 2123
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาการผลิตสัตว์
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th