Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
(( ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน ))... เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ 30เม.ย.2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (อัตราเลขที่ 344) สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปิดรับวันที่ 15 พ.ค.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 1881 (การผลิตสัตว์-โคนม) ปิดรับ 15 พ.ค.2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
(อัตราเลขที่ 2208) ปิดรับ24 เม.ย.2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน) คณะเกษตร กำแพงแสน
จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับน้ำนมแพะ
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2558 (รอบ 2)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศรายชื่อนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านภาษาต่างประเทศ
ขอเชิญชวน...ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการคัดเลือกเข้า “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”
JOB FAIR
ขอเชิญสมัคร.. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา พ.1835 จำนวน 1 อัตรา
(( ขอเชิญ...)) สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10”
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่ม ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม พ.ศ. 2558
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา (ขยายถึงวันที่20 พ.ค.2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน ๒ อัตรา (แจ้งกำหนดการสอบ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ)
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2558
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ขยายถึง 20เม.ย.2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 27 ก.พ.2558
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนรุ่นที่ 59
นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์ Online “LDD’S IM-Farm”
อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศเกาหลี
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
จำหน่ายซีดีเพลงและดีวีดีคาราโอเกะเพลงคณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
จำหน่ายหนังสือ "คุณภาพดินเพื่อการเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการเลขที่ 212 สายงานอนุรักษ์และการจัดการดิน จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ 23
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406