Thai  |   Eng  
 
รับสมัครโควตารับตรงเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้แทนของส่วนงานเพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ๔.๐ กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture&Food) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงาน และร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ภายใต้หัวหข้อ “Agricultural Engineering for the Digital Age”
ขอเรียนเชิญบุคลากรวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"
ขอให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน)ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ ๒๕๓๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60
กำหนดการ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรม การปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2017
กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
ขอเชิญชวนร่วมโครงการปั่นจักรยานและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560
ขอความร่วมมือ อาจารย์และนิสิต ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559
งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (อัตราเลขที่ 2) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ23 มิ.ย.2560)
ขอเชิญเข้าร่วม..การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค วช. รับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญลงชื่อร่วมแข่งขัน..กีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ผลการสอบข้อเขียนฯ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตรา2123)
ประกาศถึง บริษัท / ห้าง / ร้าน เรื่อง แจ้งการรับเช็คเงินรายได้
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 19-20
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักหอสมุด กำแพงแสน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเปิดหอพักนิสิต 1-31 ภาคปลายปี 2559 - เปิดหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2560 และการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักช่วงปิดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประชาสัมพันธ์โครงการ UGSAS-GU ณ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และ บุคลากร (ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น)
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 – 44"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา อัตราเลขที่ 344 รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2560
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 71”
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเรียนเชิญ...คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th