Thai  |   Eng  
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ รับสมัครถึง 27พ.ค.2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย อัตราเลขที่ พ.5 สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2559
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TUA ประเทศญี่ปุ่น และ NCHU ประเทศไต้หวัน
ประกาศ...ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ STEM EDUCATION 2559
ฝากประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ที่จบ ป.ตรี คณะเกษตร
ประกาศ...ถึงนิสิตชาย ที่สนใจร่วมโครงการฝึกงานกับ บริษัท โซตัส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สมัครทำทุนพัฒนานิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ขอให้ส่งสมุดทำงาน
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “การใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์สำหรับมะกรูด มะนาว รุ่นที่ 2”
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
Call for Application : KU-NU Student Exchange Program 2016
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
โครงการ อบรมเทคนิคการผลิตลำไยและลิ้นจี่เชิงธุรกิจ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
โครงการอบรม เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนเชิงการค้า 28-29 พค 2559
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คณะสิ่งแวดล้อม มก.
สมัครด่วน ฟรี..“โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ”
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" รุ่นที่ 67 ระุหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความามารถทั่วไป และความคู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เปิดบริการรับวิเคราะห์วัตถุดิบ และอาหารสัตว์
โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. รุ่นที่ 11
ขอเชิญชวนนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม “พี่ติวน้อง”
เชิญชวนท่านที่มีคุณสมบัติ ร่วมส่งผลงาน เพื่อรับคัดเลือก รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน โทหรือเอกสาขาการจัดการการตลาด รับถึงวันที่ 19 พ.ค.2559
รับสมัครงานหลายตำแหน่ง-บ. ประจวบอุตสาหกรรม และ บ. เค.ซี. เกษตรกรรม จำกัด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุนมิตรผล)
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 16 ส.ค.2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการอบรม"การผลิตมะละกอคุณภาพ" รุ่นที่ 13 วันที่ 12 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 14 วันที่ 24 เมษายน 2559
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า

รุ่นที่ 34 วันที่ 2-3 เมษายน 2559 และ รุ่นที่ 35 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปี 2559-2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
ประชาสัมพันธ์ถึง...สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ที่ประสงค์จะเพิ่มเงินสะสม
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (การอนุรักษ์และการจัดการดิน) ขยายเวลาถึง 8 เมษายน 2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับวันที่ 31 มีนาคม 2559
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา และแนวทางปฏิบัติของระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคปลายปีการศึกษา 2558
ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมด้านน้ำนมและการแปรูรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 4 หลักสูตร
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th