Thai  |   Eng  
นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากร
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2557
ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง)
รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน(เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้
ผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานพระนาม “Sirindhornia” และชื่อภาษาไทย “ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร”
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 6 อัตรา
รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา อัตราเลขที่ พ.1835 (รับสมัครถึงวันที่ 24 ธ.ค.2557)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 21 พ.ย.2557
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ (สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร) คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา

การประชุมวิชาการจุลทรรศน์อาเซียน ครั้งที่ 8 ร่วมกับ การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
รายชื่อนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
สมัครสมาชิกวารสารเกษตรอภิรมย์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 5 ม.ค.2558
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406