Thai  |   Eng  
 
เชิญชวน นิสิต สมัครรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ปีการศึกษา 2559
JOB FAIR 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล 1757 จำนวน 1 อัตรา
นิสิต ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ขอเชิญนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม พี่ติวน้อง
ขอแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนพัฒนานิสิตประจำภาคต้นปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ผลสัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
เชิญเที่ยวชมอุทยานแมลงฯ และพิพิธภัณฑ์แมลง
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม "ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า" วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 44” วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
"ผีเสื้อรัตติสิริน" ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1”
ขอเชิญชวนนิสิต สมัครเข้าร่วม โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย.2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับถึงวันที่ 30ก.ย.2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผลการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผลการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
โครงการเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเชิญชวนร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ MAYA YOUNG TALENT 2017
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เปิดบริการรับวิเคราะห์วัตถุดิบ และอาหารสัตว์
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th