Thai  |   Eng  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
ขอเชิญคณาจารย์เข้าใช้งานระบบ การประกาศรูปแบบการสอนและการสอบ มก.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กำแพงแสน” และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
อบรม “การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า” (5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 คน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและริการวิชาการ (อัตราเลขที่พ.95)
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์) รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “กรอบงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการประเทศไทย” (Food Nutrition in Thailand)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียน รุ่นที่ 8
วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 51
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 20
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร อะโวคาโด : ไม้ผลศักยภาพการตลาดสูง รุ่นที่ 2
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 10
วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การขยายพันธ์ุไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพรุ่นที่ 4
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)
วันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการส้ม รุ่นที่ 3
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เสาวรส เสน่ห์งามดอกและผลไม้แห่งสุขภาพ รุ่นที่1 หลักสูตรใหม่
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 2
วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 52
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
รายชื่ผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะด้าน Molecular Breeding)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563
นิสิตใหม่..ควรรู้ KU80
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 7 อัตรา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ"
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว"
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 4
ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มีนาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำการคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th